(ஆறு மனமே ஆறு, அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு மெட்டு)(16)

கேளு மனமே கேளு−அந்த கண்ணன் வருவான் கேளு;

நாளும், பொழுதும், ஏங்கும் உனக்கு−

நன்மையே செய்வான் பாரு,

நன்மையே செய்வான் பாரு!  (கேளு)
அன்றே சொன்னான், நன்றே சொன்னான்,

“நானும் உனக்குத் தானென்று!”

இன்று இல்லை−என்றால்−அவனும்

நாளை வருவான், “காண்” என்று!

என்றும் உந்தன் சொந்தம் அவன்−

இதை உணரத் துவங்கு நீ இன்று!
நம்பி நீயும் வேண்டி நின்றால்,

“நம்பி” தானே வந்திடுவான்!  (கேளு)
எண்ணத்தில் அவனை நிறுத்தி வைத்தால்,

இன்பம் உன்னைத் தேடி வரும்;

திண்ணமாய் சொன்னேன், தெளிவாய், நீயும்;

துன்பம் இனி, ஓடி விடும்!

கண்ணனின் காதல் மனது−அது

கன்னியே, என்றும் உனது!
நம்பி நீயும் வேண்டி நின்றால், 

“நம்பி” தானே வந்திடுவான்!  (கேளு)
இதயம் என்னும் கோயிலிலே−

இறைவன் அவனை, நாட்டு!

உதயம் ஆகும் வாழ்வினிலே−

உவகை, நீயும்,  கூட்டு!

எதையும் தந்திடும்−அவனுள்ளம்;

ஏந்துவாயே, அருள் வெள்ளம்!
நம்பி நீயும் வேண்டி நின்றால்,

“நம்பி” நெஞ்சில் நீ இருப்பாய்!  (கேளு)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s