(ஜகதோத்தாரணா மெட்டு)

ஜகத் ஆசார்யனே!

சரண் அடைந்தோம் உன்னை! (ஜகத்)
ஜகத் ஆசார்யனே! ஜகம் புகழும் ஐயனே!

சகலருக்கும் நேசனே!

சரண் அடைந்தோம் உன்னை! (ஜகத்)
பெரும்புதூர் முனிவனே!

அருள் மழை பொழிய வா!

இரு நிலம் கொண்டவனே!

சரண் அடைந்தோம் உன்னை! (ஜகத்)
குறுங்குடி நம்பிக்கு குருவாகி நின்றவா!

குறுங்குடி நம்பிக்கு குருவாகி நின்றவா!

அறு சமயம் அறுத்தவா!

சரண் அடைந்தோம் உன்னை! (ஜகத்)
கோதையின் நெஞ்சிலே முன்னவன் ஆனவா!

கோதையின் நெஞ்சிலே முன்னவன் ஆனவா!

பேதமே போதித்தாய்!

சரண் அடைந்தோம் உன்னை! (ஜகத்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s