​கண்ணன் கழலிணை நண்ணும் மனமுடையீர்…..

(4)பஞ்சவர் பத்தினிக்கு அன்று−

பரிந்தே பக்கம் நின்ற நீ,

“அஞ்சேல்” என ஒரு அபயம், இந்த−

அபலைக்கு  அளித்தால் ஆகாதோ?
கருங்கல்லாய், உரு மாறிய நங்கைக்கு,

திருவடியால், தீர்வு தந்த நீ,
அருந்துயரால் வாடும் எந்தன்−

கருமவினைகள் கழித்தால் ஆகாதோ?
கரியும் வருந்தி, கதறி அழ,
கருடாரூடனாய், கருணை செய்த நீ,

எரிக்கும் எனது வல்லுயிர்ச்சாபம்−

தெறித்தோடும்படி செய்தால் தகாதோ?
புள்ளுக்கும், பூதனைக்கும் பிறவி அறுத்து,

பெரும் பேறளித்த நீ,

உள்ளில் உறைந்து, உயிர் மேவி, என்

உடலம் போக்கி விட்டால் உதவாதோ?
இனியொரு கருவறை சிறையின்றி,

எனை உன் கழலிணை சேர்த்தால் தவறாமோ?

கனிந்தெனது, கலியும் தீர்த்து விட்டால், உன்

கருணைக்கு நிகர் இங்கு எவர் தாமோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s