​(திருமணஞ்சேரி பெருமாள் ஹாரதி பாட்டு  −  கங்கா ஹாரதி மெட்டு)

ஓம் ஜய ஜய ஜய க்ருஷ்ணா,
ஓம் ஶ்ரீ ஜய ஜய ஹரி க்ருஷ்ணா!

ஜய ஜய ஶ்ரீஹரி, ப்ரபு வனமாலி,

ஜய ஶ்ரீ கிரிதாரி! (ஓம்)

நந்த குமாரா, நவநித சோரா,

ப்ருந்தாவன வாசி, ஹே ப்ருந்தாவன வாசி!

நம்பியே வந்தோம் நிந்தன் சரணம், 

நாரணா, காத்தருள்வாய்! (ஓம்)

குன்றம் ஏந்தி, குளிர் மழை காத்த−

கோவர்த்தன தாரி, ஶ்ரீ கோவர்த்தன தாரி!

என்றும் அபயம் உன் திருவடியே−

ஏழைகள் அடைக்கலமே!   (ஓம்)

கார்முகில் வண்ணா, கோகுல கண்ணா,

கீதையின் நாயகனே! 

எங்கள் கீதையின் நாயகனே!

பார்த்தனின் சாரதி, பக்த முராரி−

பாதங்கள் எம் கதியே!  (ஓம்)

திருவேங்கடத்தின் திருநாரணனே−

திருமணஞ்சேரி வந்தான்−எம்

திருமணஞ்சேரி வந்தான்;

ஒரு நாளும், உனை நாம் மறவோம்; 

திருவடி கீழ் பணிந்தோம்!  (ஓம்)

திருமணஞ்சேரியில் திருவுடன் அமர்ந்த

லக்ஷ்மி நாரணனே, ஶ்ரீ லக்ஷ்மி நாரணனே!

திருப்பதம் பிடித்தோம், திருமகள் கேள்வா,

தருவாய் எமக்கு அபயம்!  (ஓம்)

சங்கம், சக்கரம் ஏந்திய கரத்தாய்,

செங்கண்மால் ஹரியே − ஶ்ரீ 

செங்கண்மால் ஹரியே!

எங்கும் நிறைந்த எம் மணஞ்சேரியாய்−

எம் துயர், நீ களைவாய்!  (ஓம்)

மண்ணும், விண்ணும் அளந்த எம் மாலே!

கண்ணா, மணிவண்ணா−ஶ்ரீ 

கண்ணா, மணிவண்ணா!

மணஞ்சேரியதனில் அமர்ந்த எம் மாதவா!

வணங்கினோம், வாழ்வருள்வாய்!  (ஓம்)

விக்ரமன் ஆற்றின் கரை வாழ் வேந்தா!

வைகுந்தா! விமலா!−ஶ்ரீ வைகுந்தா, விமலா!

எக்காலமும் எமை,காத்தருள்பவனே!

இணையடி தொழுதோமே!  (ஓம்)

சொல்லால், செயலால், உன் பணி செய்வோம்−

செல்வத் திருமாலே! எங்கள்−

செல்வத் திருமாலே!

எல்லா நலமும், யாமும் பெறவே−

எமக்கருள் செய்வாயே!  (ஓம்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s