​(நாச்சியார் மறுமொழி − 82)

எனக்கும், ஏன் இந்த சோதனையோ?

என்றும் தொடரும் வேதனையோ?

இத்தனை பாடு…படுத்துகிறாளே−

இது, யாரே தந்த போதனையோ?
தகிக்கும் தென்றல் காற்றே, நீயும்−

தளிர் கொடியாளிடம், தகவலைச் சொல்லு;

சுகிக்கும் பொழுது எல்லாம், வீணே,

சோகம் கொண்ட சேதியைச் சொல்லு!
நெஞ்சில் என் மேல், ஈரம் வைத்து,

நங்கை அவளிடம், நியாயம் கேளு!
பொறுமை நிறைந்து, பொலிந்தவள் அன்றோ?

வறுமை இன்றதில், வந்ததும் ஏனோ?

சிறுமை செய்தெனை, சினம் கொண்டாளே!

பெருமை அவளுக்கு, பரிவதில் உண்டே!
ஏழை மனது, தத்தளிக்கிறதே−

ஏந்திழையாளும், இரங்கிடுவாளோ?
கன்னி, அவளும் கனிந்து விட்டாலே,

காலடி கிடப்பான், கண்ணன் தானே!

என்னை அவளும், ஏற்றுக் கொண்டாலே,

ஏழை என்றும், அவள் வசம் தானே!
உள்ளம் உடைந்து, நொறுங்கி விட்டேனே−

ஓடி வந்தெனை, அவள் தேற்றிடுவாளோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s