​(நாச்சியார் மறுமொழி − 92)

என்று முடியும் இந்த ஊடல் விளையட்டு?

என்று முடியும் இந்த கண்ணன் போராட்டம்?

என்று நீயும், என்பால், மனம் இரங்குவையோ?

என்று நானும் உந்தன் கரம் சேருவனோ?
காலங்கள் கடக்குதே, வீண் போகலாமோ?

கன்னி உன் ஆசைகள், மண் மூடலாமோ?

காயங்கள் வாட்டுதே, சரி செய்யலாமே−

காதலின் கோலங்கள், நேர் செய்யலாமே!
நியாயங்கள், நெஞ்சுக்குப் புரியும் தானே−

நானுமே அப்பாவி, அது தெரியும் தானே!

நீ எந்தன் உயிரில் கலந்தவள் தானே−

நான் தரிக்கும் இவ்வுயிர், உனக்காகத் தானே!
ஏதங்கள் போகட்டும், பழங்கதையாய் ஆகட்டும்−

என் தவறே ஆனாலும், தயை இன்று பிறக்கட்டும்!

வாதங்கள் இனி வேண்டாம், வஞ்சியே வந்திடுவாய்−

வாய் முத்தம் வேண்டுகிறேன், வழக்கம் போல் தந்திடுவாய்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s