​(நாச்சியார் மறுமொழி − 103)

கண்ணே, கண்ணனின் நிலை பாரு−இவனை

கருணையால், நீயும் கரை சேரு;

பெண்ணே, பரிவுடன் வாய் பேசி−இந்த

பித்தனும் பிழைக்க,  நீ யோசி!
நாளும், பொழுதும் வேதனையில்−நான்

நலிந்தேன், நங்கையே அறிவாயா?

“மாளும் துயரம்”எனச் சொல்லி−என்

மங்கையே,  நீ எனை அணைப்பாயா?
துணை எனக்கென்று, எவர் உண்டு?−ஒரு

தோளும் சாய்ந்திட, எவர் உண்டு?

நினைத்தே பார்ப்பாய், நீ இன்று−என்

நெஞ்சின் நெருப்பை உணர் இன்று!
தன்னந்தனியாய், நிற்கின்றேன்−எனைத்

தாங்கிட வருவாய், துடிக்கின்றேன்;

முன்னம் நீ தந்த முத்தங்களை,

மீண்டும் பெறவே தவிக்கின்றேன்…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s