​(ஏறிட்டு, எனை நீ நோக்கு….)

பூக்களின் பாரம் தாங்காமல்,

பூவை, உன் சிரம் சாய்ந்ததுவோ?

பூவுடன் பூவும், ரகசியமே−

பேசுவதால், இச்சிரம் சாய்ந்ததுவோ?
நால்வித மலர்களால் அலங்கரிக்க−

நந்தன் மகனும் ஆசை கொண்டேன்;

நாணம் வந்ததோ, பைங்கிளியே?

நாணல் புல்லாய், சிரம் தாழ்ந்தாய்!
இன்பச் சுமையாய் உன் காதல்,

இரவும், பகலும் அழுத்துவதால்,

என்னிளம் கன்னி, உன் சிரமும்,

எனை ஏறிட்டுப் பார்த்திட தயங்கியதோ?
என் மேல் நீ கொண்ட காதலையே,

எடுத்துச் சொல்ல ஒருவரின்றி,

ஏக்கத்தினாலே, மனம் வெதும்பி,

ஏந்திழையாள் சிரம் குனிந்ததுவோ?
என்றோ வருவான் என்னவனும்,

என அனுதினம், நீயும் எண்ணியென்னி,

ஏதும் விடையே காணாமல்,

ஏமாற்றத்தில், சிரம் தாழ்ந்தனையோ?
ஏதென்றாகிலும், என் அன்பே,

இனியவள் உந்தன் மனமறிந்து,

இசைந்தே வந்தேன், உன் முன்னே,

இனியேனும் பார்ப்பாய், எனைக் கண்ணே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s