​(கண்ணீரும் கதை சொல்லுதே..)

கரங்களுக்கு இடையில்  கட்டுண்ட நேரம்,

கசிந்து வருமே, இந்த கண்ணின் ஓரம்−

வரமும் அது, வாழ்வும் அது, என்−

வசந்தத்தின் வருகை அது!
காதலால் பேதைமை செய்து, 

கன்னியை நிலை அழித்து,

கண நேரத்தில் மறைந்து செல்வாய்;

கன்னம் வழிவதோ, உன் பிரிவின் சோகம்!
வீசும் தென்றலிலே, உனது வருகையின்

வாசம் பார்த்து, வழியெலாம் விழியை வைத்து,

வஞ்சி உனக்கு ஏங்கும் நேரம்,

துஞ்சாத கண்ணின் துன்பம், துளியாய் பெருகி வீழும்!
வேங்குழல் ஒசை ஆங்கு, செவியினில் இன்பம் பாய்ச்ச,

ஈங்கிவள், வியர்த்து, விறுவிறுத்து,

வேட்கை நெஞ்சினில் மோத,

விடுகின்ற விழியின் நீரோ, விரகமென்று பெயரும் சொல்லும்!
வருகிறான் வைகுந்தன் இங்கு,

வாதையெல்லாம் போக்குவதற்கென்று,

வார்த்தையொன்று கேட்கும் போது,

வந்திடும் நீர்துளி ஒன்றில், தாபமும் கரைந்து போகும்!
கன்னமதை இரு கை ஏந்தி,

கன்னி விழி மயங்கச் செய்து,

கண்ணன் வந்து கலக்கும் போதில்,

கனியும் அந்த கண்ணின் நீரோ,  காதலில் நான் தோற்றதை…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s