​(என் கேள்விக்கு, என்ன பதில்?….)

தாலாட்டுப் பாடி, தலை கோதி விடவே−என்

தாய், ராதை வருவாளா?

கோலாட்டம் இடையே, குழலூதும் கண்ணன், 

கூப்பிட்டதும், இங்கு வருவானா?
பசி என்னும் நோயே, எனை வாட்டும் போது,

புசிப்பாயே என்று, ராதை பாலும் தருவாளா?

கசிகின்ற ஈரம், கண்ணிணையில் கண்டு,

கண்ணன், துடைக்கும் கரமும் தருவானா?
உறவெல்லாம் என்னை ஒதுக்கிடும் நேரம்−

உனக்காக நானுள்ளேன் என ராதை சொல்வாளா?

பெற உனக்கு இங்கு, ஒரு தடையுமில்லை என

பரந்தாமன் எனக்கு, பரிந்து சொல்வானா?
தனியாக இந்த தரணியில் நானும்,  தவித்திருக்க−

தாங்கிடவே என்னை, ராதை இசைவாளா?

இனி உனக்கு என்றும் ஒரு துயருமில்லை என−

இடையன் உறுதி அளிப்பானா?
பிறந்திறந்து நீயும் பெருந்துன்பம் கண்டாய்;

போதுமடா யாவும் என,  ராதை கனிவாளா?

மறந்தும் இனி உன்னை, மறுபிறவி தள்ளேன் என,

மாதவன், மனம் நெகிழ்ந்து, எனையும் மீட்பானா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s