​(உன்னால் ஆகாதோ?….)

உருவம் காட்டி எதிரே வந்தால், 

உள்ளம் உவகை காணாதோ?

தருணம் அதுவும் சடுதியில் வந்தால்,

தமியேன் நெஞ்சமே துள்ளாதோ?
கருணை பொழியும் விழிகள் அணைத்தால்,

கலியும் கரைந்து போகாதோ?

கரு முகில் வண்ணன் கண் எதிர் நின்றால்,

கடையேன் பிறவியும் தேறாதோ?
இரு கரமிடையே இடையனைப் பொருத்தினால்,

இன்னுயிர் இன்பமே கொள்ளாதோ?

ஒரு தரமாயினும், அவன் மடி இருத்தினால்,

வெவ்வுயிர், உய்ந்து மீளாதோ?
அன்பின் மிகுதியால், தன்னைத் தந்தால்,

அடியேன் ஆருயிர் உருகாதோ?

தன் பலத்தாலே, என்னையும் மீட்டால்,

தலைவனின் புகழே வளராதோ?
தாள் இணைக் காட்டி, தஞ்சமே தந்தால்,

துயர் கடல் வரண்டு போகாதோ?

ஆல் இலைக் கண்ணன், அடைக்கலத்தாலே,

அபலையின் வாழ்வும் ஒளிராதோ?
சொன்னது எல்லாம் கேட்டு நடந்தாலே,

சொந்தம் எமக்குள் இறுகாதோ?

தன்னதாய் என்னுயிர் ஏற்றுக் கொண்டாலே,

தூயோன் பெருமையே நிலைக்காதோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s