​(என்ன செய்யலாம்?…..)

என்ன செய்யலாம், ஹே கோவிந்தா, 

ஏதங்கள் பல நான் புரிந்தேனே!

ஏழை நானுன்னை பிரிந்தேனே!−

எனக்கு நானே பரிந்தேனே!
என்ன செய்யலாம், ஹே கோவிந்தா,

எங்கும் ஓடி இளைத்தேனே!

என்னவன் உன்னைத் துறந்தேனே!

என்னுள் உறைவதும் மறந்தேனே!
என்ன செய்யலாம், ஹே கோவிந்தா,

எவர்க்கோ உழைத்துத் தேய்ந்தேனே!

என் உறவு, பலராய், இருந்தேனே;−

என்  உறவாய், உனை மறுத்தேனே!
என்ன செய்யலாம், ஹே கோவிந்தா, 

எங்கும் நிறைந்த உன் திருஉருவை,

என்னுள் நிறைக்காதொழிந்தேனே!

என் வினையால், நான் அழிந்தேனே!
என்ன செய்யலாம், ஹே கோவிந்தா,

ஏதலன், கீழ்மகன் ஆனேனே!

எள்ளளவும் நின் திருநாமம்,

என் நாக்கொண்டு, நவிலாது போனேனே!
என்ன செய்யலாம், ஹே கோவிந்தா,

ஏய்த்துத் திரிந்தவன் வந்தேனே!

ஏற்று, அருள் புரிந்திடுவாய் என்று,

என்னை, இன்று, உன் கழல் தந்தேனே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s