​(எனக்கான, என் இடம்….)

உன் இணையடியில் ஒரு இடம் பெறவே,

உத்தமா, கொஞ்சம் உதவிடடா;

உன் திருக்கரத்தால் ஒரு அபயம் தந்து,

உள்ளத்தின் ஏக்கங்கள் தீர்த்திடடா!
உன் இரு விழியால், என் வினை நீக்கி, 

உனக்கென என்னை ஆக்கிடடா;

உன் திருவருளால், எனை புனிதம் செய்து

என் கலியைக் கொஞ்சம் நீக்கிடடா!
உன் அன்பினால் என்னை அரவணைத்து,

என் சோகம் எல்லாம் கரைத்திடடா;

உன் அதரச் சுவையை நீ அளித்து,

என் மோகம் எல்லாம் மாய்த்திடடா!
உன் கண்மணியாய், எனை நீ வரித்து,

உன் கருத்த மார்புடன் சேர்த்திடடா!

உன் காதலியாய், உன்னுடன் இணைத்து,

என் வாழ்விற்கு அர்த்தமும் கொடுத்திடடா!
உன் நிழலாய், நானும் உனைத் தொடர, 

எனை நீங்காமல், நீ என்றும் இருந்திடடா;

உன் நினைவிலும், என்னை நீ தொடர,

என்னை, உனக்குள் ஏற்றிடடா!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s