(கோவிந்தா, ஹரி கோவிந்தா…)

பாண்டுரங்கா கோவிந்தா, 

பண்டரிவாஸா கோவிந்தா, 

பாப நிவாரணா கோவிந்தா,

பக்த ரக்ஷணா கோவிந்தா!
ஶ்ரீ ஹரி ரங்கா கோவிந்தா, 

ஶ்ரீ வல்லபா கோவிந்தா,

ஶ்ரீதர, மாதவ கோவிந்தா, 

ஶ்ரீ ஹரி விட்டல கோவிந்தா!
வந்தேன் வாசல், கோவிந்தா, 

தந்தேன் நெஞ்சமே, கோவிந்தா,

நந்தன் களிறே, கோவிந்தா,

எந்தாய் நீயே, கோவிந்தா!
அபயம் தருவாய், கோவிந்தா, 

“அஞ்சேல்” என்பாய், கோவிந்தா,

அருளைப் பொழிவாய், கோவிந்தா, 

அடைக்கலம் நீயே, கோவிந்தா!
அகில போஷகா கோவிந்தா,

ஆதிமுதல்வா  கோவிந்தா,

சகல சம்ரக்ஷகா கோவிந்தா,

சரணாகதனே, கோவிந்தா!
ஆலிலை பாலா கோவிந்தா,

நீலமேக ஸ்யாமா கோவிந்தா,

லீலா வினோதா கோவிந்தா,

கால ஸ்வரூபா, கோவிந்தா!
கருணா சாகர கோவிந்தா,

கனிந்தே அருள்வாய் கோவிந்தா,

கடையேன் வந்தேன் கோவிந்தா, 

கழலிணை தருவாய் கோவிந்தா!
ஆரெனக்கு உள்ளார் கோவிந்தா, 

ஆறுதல் நீயே கோவிந்தா,

ஆத்ம நிவாஸா கோவிந்தா, 

அனுக்ரஹம் வேணுமே, கோவிந்தா!
சேயும் வாடினேன், கோவிந்தா,

தாயாய், தாங்க வா கோவிந்தா, 

நாயேனை நயந்தருள் கோவிந்தா,

நீயன்றி உறவேது கோவிந்தா?
என் குறை கேட்டிடு, கோவிந்தா, 

உன் மனம் திறந்திடு, கோவிந்தா,

பொன்னடி பற்றினேன், கோவிந்தா,

விண்ணவர் வேந்தனே,  கோவிந்தா!
அபலையின் துணை வா, கோவிந்தா,

அபயக்கரத்தாய் கோவிந்தா,

இகபர தேவா, கோவிந்தா,

இணையடி தொழுதேன் கோவிந்தா!
உன்னில், எனை இடு, கோவிந்தா,

உடைமையாய் பேணிடு கோவிந்தா,

மண்ணில் மீண்டும் தள்ளாமல்,

மனமே இரங்கிடு, கோவிந்தா!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s