​(அந்த நாளும் வாராதோ?…)

மாலையும் உனக்காச்சு; இந்த

மனதுமே உனக்காச்சு;

வேளையும், பொழுதும், இயைந்து

வந்திட,  இனியும் ஏன் நேரமாச்சு?
காத்திருக்கும் கன்னியை, 

கண்ணன் அறியானோ?

பூத்திடுமோ பெண்மையும், 

பக்கமே நீ வாராமல்?
நெஞ்சினுள்ளே இருப்பதெல்லாம்,

நா ஒன்று இயம்பிடுமோ?

வஞ்சி என் எண்ணமெல்லாம், 

வார்த்தைகளில் அடங்கிடுமோ?
நாணமும் விடை பெறுமோ,

நாள், திங்கள் வீணானால்?

நாரணன் இடை அணைக்க−

நீளாதோ, என் வாணாள்?
இதயமதை எடுத்துச் சொல்ல−

இடைத்தரகரும் இங்குண்டோ?

மடை திறந்த வெள்ளமாகும்−

மங்கை அன்புக்கு, ஈடுமுண்டோ?
பித்தாகும் பெண் மனதை, 

பெம்மானும் உணரானோ?

தித்திக்கும் காதலினால், 

தேவையையே தீர்ப்பானோ?
காலமெல்லாம் போகவிட்டால்,

கன்னி மனம் நோகாதோ?

கருணையொடு அண்ணலுமே,

கனிந்தாலே ஆகாதோ?
அணிகலனாய் பொறை பூண்டு,

அரவிந்தா, இனி எத்தனை நாள்?

மணிவண்ணா, மனம் இரங்கி

மலர விடு, என் பொன் நாள்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s