​(யாரேனும் ஆவேனே….)

(கர்ணனாய் ஆவேனா?…)
கருணை பெருகவே, கண்ணா நீயும், இந்த−

கர்ணனை, பகடையாய் ஆக்குவையோ?

வருத்தம் ஏதும் எனக்கு அதிலில்லை;

வரமாய் எதையும் ஏற்றிடுவேன்!
பெற்றவள் முகத்தினை மறைத்து வைத்து, என்−

மனதில் செந்தணல் மூட்டுவையோ?

உற்றது, உன்னால் அது தானென்று−

உள்ளமும் பொருந்திட, காட்டுவையோ?
வாது செய்திட வகையே இன்றி, பெரும்−

வஞ்சனையால், எனை போர்த்துவையோ?

சூத புத்திரனாய், எனை பேசவும் விட்டு−

சூத்திரதாரியாய், பார்த்திருப்பாயோ?
உடன் பிறந்தோரை பகைத்துக் கொண்டு, இந்த−

உயிரும் தரிக்கவே, விதி செய்வாயோ?

கடமையே, எனக்கு பெரிதென்று நீயும், கரம்−

கட்டிப்போட்டு, ஒரு மதி வைப்பாயோ?
பெற்றவளை, நீ ஏவி விட்டு, அந்த−

பஞ்சவர் உயிருக்கு உதவி செய்வாயோ?

மற்றிவனும் இங்கு உண்டென்று நீயும், ஏனோ−

மறந்தே என்னை, விலக்கி வைப்பாயோ?
வரத்தால், என்னை சிறையே பிடித்து, நல்−

வாழ்வும், அவருக்கு பரிந்தளிப்பாயோ?

கரத்தை நீயும் பிணைத்தே விட்டு, இந்த−

கர்ணனின் உயிரை, உவந்தெடுப்பாயோ?
தாய் அவள் மடியில் இவ்வுடலம்,

தனியாய் கிடக்கும்,  அவலம் செய்வாயோ?

தயையால், அதுவே, நீ  தரும் பரிசோ? இந்த−

தரணியில், அதற்கும், எது பெயரோ?
கொடுத்துச் சிவந்த இந்த கைகளிலே, நீ

எடுத்துக் கொடுக்கும் பாதையிலே,

துடித்து நானும் பயணிப்பேன்; இனியும்−

தடுத்து ஆட்கொள்ள, ஏதும் தடை உளதோ??..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s