​(யாரேனும் ஆவேனே…)

(பிதாமகராய் ஆவேனா?….)
கங்கையின் வயிற்றில் ஜனனம் வாங்கி,

தந்தையின் ஆசை, நிறைவேற்றிடவா?

மங்கி என் உடலம், மண்ணில் விழும் வரை, 

மணம் புரியேன் என சூள் செய்யவா?
கவுரவர் குடும்பத்து நன்மை நிலைத்திட−

காலமெல்லாம், நான் உழைத்திடவா?

கண்ணுக்குத் தெரிந்தே தவறு செய்தாலும், 

தட்டிக் கேட்காமல், நான் ஒதுங்கிடவா?
சூதெனும் சூழ்ச்சியில், பாண்டவர் சிக்கிட, 

சற்றும் வாளாது, நான் இருந்திடவா?

ஏதங்கள் பெருகும் கவுரவர் சபையில், 

என் கடன் பணியாக கிடந்திடவா?
துரியனும் அங்கே, துருபதன் மகளைத்

துகிலுரிக்க, நான் பார்த்திடவா?

சரியல்ல இதுவென, ஏதும் சொல்லாமல், 

சிரமே தாழ்த்தி வருந்திடவா?
ஐந்து இல்லங்கள் பஞ்சவருக்காக

அம்புயக்கோன் நீ கேட்கையிலே, 

அஞ்சாது துரியன், நான் தாரேன் என,

அதையும் நானும் சகித்திடவா?
தருமத்தை ஒதுக்கி, தீயவர் சேனைக்கு, தளபதியாய் நான் சென்றிடவா?

தருமமே வெல்லும் என்றே தெரிந்தும், 

கருமமே கண்ணாய், போர் புரிந்திடவா?
ஆயுதம் ஏந்தேன் என்றே சொன்ன

அண்ணலே, உன் சொல் மீறச் செய்யவா?

தாயுள்ளத்தாலே, தமியேனுக்கதுவும், 

தயையாலே, நீ தரும் வரமல்லவா?
பார்த்தன் செய்த அம்புப் படுக்கையில், 

பாந்தமாய் நானும் பொருந்திடவா?

ஆர்த்தியினாலே, ஆருயிர் பிரியாது, 

அடியேன் அங்கே தவித்திடவா?
அகிலம் காக்கும் அண்ணலே, உன்னை−

ஆயிர நாமத்தால், துதி சொல்லவா?

சகலமும் அங்கே உன்னில் தொலைத்து, 

சரணடைந்தே, நான் எனை வெல்லவா?
எத்தனை பிறவிகள் எடுக்க நேர்ந்தாலும், 

எம்பிரான் உனக்கென, எனைத் தரவா?

எடுக்கும் பிறவியில், எது வந்தாலும்,

எல்லாம் உன் அருள், எனச் சொல்லவா?
எட்டெழுத்தில் இங்கு ஒளிந்தவன் நீயே என−

எல்லோர் முன்னிலும் இயம்பிடவா?

எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருள் உன்னை−

என்னில் நிறைத்து, மணம் பெறவா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s