​(யாரேனும் ஆவேனே…)

(சிசுபாலனாய் ஆவேனா?….)
(ஏதோ ஒரு விதத்தில், அவனுடைய சம்பந்தம் வேணும் என்கிற அவாவினால் எழுதப்பட்து.  இராவணாதிகளைப் போல, வைரியாக இருந்தாலும், அவன் கடாக்ஷம் கிடைக்கப் பெறுமே…)
சேதி நாட்டில் ஜனிக்கட்டுமா?

சேராத குணங்களால் நிரம்பட்டுமா?

ஆதியம் புருடனை எதிர்க்கட்டுமா?

ஆகாத வழிகளில் செல்லட்டுமா?
மூன்று கண்களுடன் பிறக்கட்டுமா?

முகுந்தனின் மடியில் அமரட்டுமா?

நான்கு கரங்களுடன் இருக்கட்டுமா?

நாரணன் தீண்டலில், சரி ஆகட்டுமா?
நாளும், பொழுதும் உன்னை எந்தன்−

நலிவின் விதியாய் நோக்கட்டுமா?

வாளும், வில்லும் கொண்டு, உந்தன்−

உதிரம் சுவைத்திட, துடிக்கட்டுமா?
இடையன் என்றுனை ஏசட்டுமா?

இழி பிறவி என்றும் பேசட்டுமா?

தொடை நடுங்கி எனவும் தூற்றட்டுமா?

திருடன் எனச் சொல்லி, சீண்டட்டுமா?
செவியும், சுடும் வண்ணம், சொல்லட்டுமா?

சொல்லியே  இன்பமும் அள்ளட்டுமா?

புவியோர் முன் வசை பாடட்டுமா?

புளகாங்கிதமே, அதில் அடையட்டுமா?
ஆறி நீயும் இருக்கையிலே−

நூறு பிழை நான் புரியட்டுமா?

மீறி வருவதும் சாத்தியமா, என்றே−

முழங்கி, தோள் நிமிர்த்தட்டுமா?
அத்தை மகனின் ஆக்ரோஷம்−

மொத்தமும், உன்னிடம் காட்டட்டுமா?

எத்தால், இனியும் நீ பிழைப்பாய்−

என்றுன் பிடரியை புண் ஆக்கட்டுமா?
அருளைப் பெருக்கும் கண்களிலே−

அனலைக் காட்டவும் வைக்கட்டுமா?

மருளும், இருளும் போக்கி என்னை−

மனிதனாய், மாற்ற வகை செய்யட்டுமா?
சினம் எனும் குணம், கொஞ்சம் வெளிவந்து−

சிறியேனை தண்டித்து அடங்கட்டுமா?

மனம் எனும் கோவிலில், மாசகற்றி, 

மாதவன் அமரவே, வழி செய்யட்டுமா?
ஆழியை கையில் நீ எடுத்திடுவாய்;

அங்கே, அடியேனும் தலை கொடுப்பேன்;

ஊழி முதல்வன், உன் திருவடியில், 

ஒடுங்கியே நானும், பின் அமைந்திடுவேன்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s