(யாரேனும் ஆவேனே….)

(ராதையாய் ஆவேனா?…)
மனதால் உன்னை நினைக்கையிலே−

மாதவா, மனம் ஏன் இனிக்கிறதோ?

இனிப்பின் சுவையும் கூடுவதால், அது,

இன்னம், இன்னமும்,  நினைக்கிறதோ?
நாவினால், உன் பெயர் உச்சரிக்க,

நற் சுவை, எனக்கேன் தெரிகிறது?

நற்சுவை தந்த கிறக்கத்திலே, 

என் நாவும், மறு சுவை, மறுக்கிறதோ?
இரு விழி கொண்டுனை சிறை பிடிக்க, 

இந்த இமைகளும், அதற்கே ஒத்துழைக்க,

இனி வெளி உலகதிலே, எது இருக்கோ?

என் பார்வைக்கு இலக்கும், வேறிருக்கோ?
இதயம் இடமே பெயர்ந்து வந்து−என்

இருப்பை, வெளிச்சம்  போட்டதுவோ?

ஈருயிர் ஒன்றாய் கலந்ததையே, உன்

இரு செவிகளில், அது சொன்னதுவோ?
கரங்களின் விரல்கள் கோர்த்திருக்க, 

காதலால், மேனியும் வேர்த்திருக்க,

கண்ணன் எனையே பார்த்திருக்க, 

கன்னி் மனதிலே, நீ பூத்திருக்க−
காதல் என்பது இது தானோ?

காலத்தின் முகவரி அறியாதோ?

கண்ணன் நிலையும் அது தானோ?

காதலில், கைதியும் ஆனாயோ?
இரவும், பகலும் மாறிடலாம்;

இராதையில், உன் நிலை மாறிடுமோ?

உறவும், உயிருமாய், உனை வரித்து−என்

உள்ளம் நிறைத்ததும், என் வரமோ?
கண்ணனில் கரைந்த ராதை எனை−உன்

கருணையாய், உலகம் சொல்லிடுமோ?

மன்னனில் கலந்த கோதை எனை−இனி

மங்கல உருவமாய் வணங்கிடுமோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s