(உன்னை, என்னிலிட்டு, என்னையும், உன்னிலிட்டு…)

காதலைச் சொல்லுதடி, ராதே,

கன்னி மனதையும் சொல்லுதடி,

கண்ணனில் உனை இழந்தாய்;

கண் இணை, அதுவுமே, சொல்லுதடி!
நாணப் புன்னகையோ, உந்தன்−

நளினம் சொல்லுதடி;

நீ என்னில் தொலைந்ததுவும்

உந்தன், நயனங்கள் சொல்லுதடி!
மேனி ஏன் வியர்க்குதடி, ராதே,

மோகம் தலைக்கேறுதோடி?

விடியலின் வெண் நிலவாய்,

உன் அதரம் ஏன் வெளுக்குதோடி?
தாபத்தை தாங்கிடவா, உன்

தளிர் கரம் மடியில் வைத்தாய்?

தமியேனும் என் செய்வேன்? என்னைத்

தடுமாற வைக்காதேடி!
மனதையும், மயிலிறகொடு−நீ,

உனக்கென கொண்டாயோடி?

மங்கையே, மனம் கனிவாய்; என்னை−

எனக்கென தாராயோடி?
வானும், வரை முகிலும்−என்னை

வேடிக்கைப் பார்க்குதடி;

நானுமே, சரணடைந்தேன், இனியும்

நேரம் கடத்தாதேடி!
ஆவியும் கலந்ததடி, அது என்றும், 

ஆறப் பொறுக்குமொடி?

ஓவியப் பேரழகே, என்னை உன்−

ஒக்கலையில் முடிந்தாயோடி?
தோற்றதும் நான் உணர்ந்தேன்;

தேவியே, அது எந்தன் பாக்கியம் தானடியே;

சீற்றம், சிறிதும் இல்லை; பெண்ணே, இனி−

சிறியேன், உன் தாளடியே!!
காதலைச் சொல்லுதடி, ராதே,

கன்னி மனதையும் சொல்லுதடி,

கண்ணனில் உனை இழந்தாய்;

கண் இணை, அதுவுமே, சொல்லுதடி!
நாணப் புன்னகையோ, உந்தன்−

நளினம் சொல்லுதடி;

நீ என்னில் தொலைந்ததுவும்

உந்தன், நயனங்கள் சொல்லுதடி!
மேனி ஏன் வியர்க்குதடி, ராதே,

மோகம் தலைக்கேறுதோடி?

விடியலின் வெண் நிலவாய்,

உன் அதரம் ஏன் வெளுக்குதோடி?
தாபத்தை தாங்கிடவா, உன்

தளிர் கரம் மடியில் வைத்தாய்?

தமியேனும் என் செய்வேன்? என்னைத்

தடுமாற வைக்காதேடி!
மனதையும், மயிலிறகொடு−நீ,

உனக்கென கொண்டாயோடி?

மங்கையே, மனம் கனிவாய்; என்னை−

எனக்கென தாராயோடி?
வானும், வரை முகிலும்−என்னை

வேடிக்கைப் பார்க்குதடி;

நானுமே, சரணடைந்தேன், இனியும்

நேரம் கடத்தாதேடி!
ஆவியும் கலந்ததடி, அது என்றும், 

ஆறப் பொறுக்குமொடி?

ஓவியப் பேரழகே, என்னை உன்−

ஒக்கலையில் முடிந்தாயோடி?
தோற்றதும் நான் உணர்ந்தேன்;

தேவியே, அது எந்தன் பாக்கியம் தானடியே;

சீற்றம், சிறிதும் இல்லை; பெண்ணே, இனி−

சிறியேன், உன் தாளடியே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s