​(எனை ஏற்பாய், எம்பிரானே…)

எதை விடச் சொன்னாய், என்பதில்,

ஏனோ நான் குழம்புகின்றேன்;

அதை புரிந்து கொள்ள முடியாமலே,

அனுதினமும் தவிக்கின்றேன்!
ஆசைகளா விட வேண்டும்?

அதன் பிடியில், நானல்லவோ!

அகங்காரம் விடப்போமோ?

அதுவே என் உருவன்றோ?
பொய்மையும், புறந்தள்ளவோ?

மெய் நாட்டம் அதில் தானே!

பொறாமையும் கூடாதோ?

பொறுக்காதே, என் மனமே!
தன்னலமே தகாதோ?

தனதென்பதும் ஆகாதோ?

தற்பெருமை சேராதோ?

தலைக்கனமும் கூடாதோ?
இன்னார், இனியார் என்னாதே,

ஒன்றாகப் பார்ப்பதும், எவ்வாறோ?

வந்தாலும், போனாலும் கலங்காதே,

வாளாதிருப்பதும் எவ்வாறோ?
பாடம் நீ சொல்லுகின்றாய்;

பார்த்து நட என்கின்றாய்;

பார்த்தனுமே, நானல்ல−உன்

பகவத் கீதை எனக்கல்ல!
இதை விடவும் சொல்லாதே;

அதைக் கொள்ளவும் சொல்லாதே;

இயலாத விதிமுறைகள்−

இடையில் எனைத் தள்ளாதே!
கருணைக்கு ஒரு காரணமே,

கண்ணா, என்னிடம் தேடாதே;

கழலினணையில் எனைத் தந்தேன்,  இனி−

கணமுமே, எனை கைவிடாதே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s