​(அச்சமில்லை, அச்சமில்லை…)

அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சமென்பதில்லையே;

அச்சுதனும் அபயம் தர, 

அச்சம் என்பதில்லையே!
இச்சகத்தில் இடர்கள் எம்மை,

இருளெனவே சூழினும், 

பச்சைவண்ணன் பார்த்திருக்க,

அச்சமென்பதில்லையே!
துச்சமாக சுற்றம் எம்மைத்−

தூற்றுகின்ற போதிலும்,

துவரை ஆண்ட பதியிருக்க,

அச்சமென்பதில்லையே!
பிச்சை செய்து, இந்த வாழ்க்கை−

பிழைக்க நேர்ந்த போதினும்−

பரமன், எமக்குத்  துணையிருக்க−

அச்சமென்பதில்லையே!
இச்சையெனும் பேய் எம்மை−

இம்சை செய்ய நேரினும்,

இருடிகேசன் அருளிருக்க,

அச்சமென்பதில்லையே!
கச்சணிந்த மாதர் தம்மின்

கைப்பாவை ஆயினும்,

கண்ணனவன் கருணை இருக்க, 

அச்சமென்பதில்லையே!
நச்சை மறைத்து எம் சொந்தம், 

நிசம் போல பேசினும், 

நந்தன் மகன் எமக்கிருக்க,

அச்சமென்பதில்லையே! 
பச்சை ஊனும், பரவும் உயிரும்,

பல தொல்லை தரினும், 

பரந்தாமன் உள்ளிருக்க, 

அச்சமென்பதில்லையே! 
உச்சி மீது வானிடிந்து 

வீழுகின்ற போதினும், 

உத்தமன், என் உடனிருக்க, 

அச்சமென்பதில்லையே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s