​(கண்ணன் சரிதம்…ஒரு சுருக்கமாய்..)

வான்நிலா வந்ததோ, 

விடியலாய் புவியிலே?

தேன் நிலா துளிர்த்ததோ, 

தேவகி வயிற்றிலே?
ஆளிலா வேளையிலே,

அடைமழை போதிலே,

அன்னையை நீங்கியே−

ஆயர்பாடி சென்றதோ?
சீராட்டும் பாக்கியம்−

சோதைக்குத் தந்ததோ?

சிறு வாயுள் மண் வைத்து−

மறை பொருளை, மறைத்ததோ?
கட்டுக்காவல் மீறியே, 

அட்டகாசம் செய்ததோ?

எட்டெழுத்துட் பொருள், 

எங்கும், ஓடித் திரிந்ததோ?
பேய்ச்சி முலை உண்டுமே−

பேரருளும் தந்ததோ?

ஆய்ச்சியரை அலக்கழித்து−

அள்ளி வெண்ணை தின்றதோ?
ஆயர்பாடியுள் நுழைந்த

அவுணரை வரிசையாய், 

அடுத்தடுத்து முடித்ததோ?

அல்லலெல்லாம் தீர்த்ததோ? 
நச்சுப் பாம்பின் ஆணவத்தை−

நடம்  செய்து கொய்ததோ?

நிற்காத பெரும் மழைக்கு,

நின்று, குடையும் பிடித்ததோ?
கோபியரின் காதலுக்கு,

கனிந்து, தன்னை ஈந்ததோ?

கோபரொடு, கன்று மேய்த்து,

கட்டுச்சோறும் தின்றதோ?
ஆனை செற்று நின்ற வீரம், 

அம்மானையும், செற்றதோ?

அன்னை, தந்தை விலங்கறுத்து, 

அதன் கடமை செய்ததோ?
ஐவரது பத்தினிக்கு, 

ஆடை சுரந்து தந்ததோ?

ஆங்கவளும், சூளுறைக்க,

அதற்குதவ வந்ததோ?
பஞ்சவர்க்குத் தூது சென்று,

போருக்கு, வழி வகுத்ததோ?

போர்தட்டில் நின்று கொண்டு, 

பெரும் கீதையும், சொன்னதோ?
பார்த்தனுக்கு பக்கம் நின்று, 

பல காரியம் செய்ததோ?

தீர்த்தனவன் தயையினிலே,

தருமம் நிலைப் பெற்றதோ?
கடமை முடித்து, கன்னி ராதை,

கரம் பிடித்து, களித்ததோ?

கழல் பிடித்த மாந்தர் எம்மை−

கூடி நின்று, காத்ததோ?
வான் நிலா, மண்ணிலே,

வைகறையாய் வந்ததோ?

ஊனிலே மேவி, நாம்−

உய்ய வழியும், செய்ததோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s