(எனக்கானாய் மன்னவனே…)

இருவிழிகள் உனைப் பார்க்க−இந்த 

ஒரு நெஞ்சம் உனதாச்சே;

திரும்பிடுமோ, அது இனியும்?−

திருமகனில் தந்தாச்சே! 
கருவிழிகளின் காதலெல்லாம்,

பெருகி என்னில் புகுந்தாச்சே;

பெருவெள்ளம் அதில் கலந்து,

சிறு உள்ளம் கரைந்தாச்சே!
உருகுகின்ற மனத்தினிலே,

உன் உருவம் நிறைந்தாச்சே;

இரு உடலும், ஒரு உயிரும்,

என்று அவை ஆயாச்சே!
பெறுவதற்கு நீ இருக்க,

பேதைக்கு என்ன தடையாச்சு?

தருவதற்கு காத்திருக்கேன்,

துணை இனிமேல் நானாச்சே!
மறுப்பதற்கு மார்க்கமில்லை,

மன்னவா, நீ என் வசமாச்சே!

மறைப்பதற்கு ஏதுமில்லை,

மனங்கள் இங்கே இணைந்தாச்சே!
வேங்குழலுக்கு விடை கொடு;

வஞ்சி உனக்காய் வந்தாச்சே;

ஈங்கினியும், உன் இதழமுதம்−

எனக்கே எனக்கென்றாயாச்சே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s