அடியேன்.

கோமான் ஜி…

தாங்கள் அளித்த விளக்கத்தின் மேல், இது அடியேனது, ஒரு சிறிய முயற்சி..பிழை இருப்பின், பொறுத்தருள்க..
நின் சிந்தனையே ஒன்றாகி,

நிலமகள், அலைமகள் இருவருமாய்,

நெடியோன் திருவடி முப்போது வருட,

நயனங்கள் அவை மூடி, நீள் கடல், துயில்கின்றாய்!

நால்வகை வர்ணமும் நீயானாய்;

நியமிக்கும் ஐம்பூதம் நீயானாய்;

அறுகால் வண்டினம்

மது அருந்தும், 

அழகிய மலர்கள் சிரம் முடித்த,

பின்னையின் மனமும் குளிர்ந்திடவே,

எழு விடை ஏறிய எம்பிரானே!

அறுசமயம் அறியாத வித்தகனே!

ஐங்குணம் மேவிய கூந்தலுடை

பைங்கிளி, மார்வம் பதித்தவனே!

அறம், பொருள், வீடின்பம் என நான்களிக்கும், 

மும்மூர்த்தி அரி, அர, அயன் நீயே!

இரு வினைகள் எமக்கென்றும் 

நல்கிடும் நீ,

இக, பரத்திற்கு, 

என்றும் ஒரு நாயகனே!

நின் பெருமையும் பேசிட, 

புன்மையாம் என் நாவிதுவும்

திறன் படைத்ததில்லையே,

தெவிட்டாத மறைப்பொருளே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s