​(வர வேணும், வர வேணும் தாயே…)

பாற்கடலுதித்த பெருநிதியே!

பெருகிட வேணுமே உன் தயையே;

கார்முகில் வண்ணன் காதலியே!

கனிவாய், யான் உன் சிறு சிசுவே!
அரவிந்தன் மார்வம் அமர்ந்தவளே;

அடியேன் இல்லம் எழுந்தருள்வாய்;

நிரந்தர வாசமாய் நீ அங்கே−

நலங்களை கூட்டி சுகம் தருவாய்!
வளர்பிறை சந்திரன் வளர்வது போல், 

வளங்களை எனக்கே அளித்திடுவாய்;

இலர் இவள் ஈடென உனை சொலவே,

இதங்களை, பதமாய் சேர்த்திடுவாய்!
அச்சுதன் மனதில் அகலாமல்,

அன்னையே நீயும் இருப்பது போல், 

இச்சகத்தெந்தன் அகத்தினிலே, 

இயைந்தே நீயும் இருந்திடுவாய்!
பாவையுன் மனதில் பரந்தாமன்,

பேரேன் எனவே நிலைத்தது போல்,

தேவைகள் யாவும் தீர்த்திடவே, 

தேவியே, நிலையாய் அமர்ந்திடுவாய்!
தண்ணீர் துறந்தொரு சிறு மீனும்,

தன் உயிர் என்றும் வாழாதே;

உன்னைத் துறந்தே அடியேனும்−

உலகினில் வாழ்ந்திட இயலாதே!
தாயுன் அணைப்பில் தமியேனும்

சேயாய் நிம்மதி கண்டிடவே,

நாயேன் உன்னை அழைக்கின்றேன்;

நாளும், பொழுதும் துதிக்கின்றேன்!
வருவாய், வருவாய், வருவாயே−

வரமாய் வாழ்வினில் வருவாயே;

தருவாய், தருவாய், தருவாயே−

தடைகள் அகற்றி, நலம் தருவாயே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s