​(34)  நாச்சியார் மறுமொழி….

காற்றில் எந்தன் சேதி ஒன்றை தூது அனுப்பவா?

ஆற்று நீரில் ஆசை மனதை

சொல்லி அனுப்பவா?

வேற்று நினைவு இல்லா நெஞ்சை, உனக்காய் ஆக்கவா? 

ஊற்றம் பெருக, உயிரும் உருக, 

உன்னில் கரையவா?
மாற்றம் வரும் நாளை எண்ணி,

மனதை தேற்றவா?

சாற்றும் மாலை தோளும் ஏற,

சமயம் பார்க்கவா?

நோற்ற நோன்பின் பலனை உனக்கு

தாரை வார்க்கவா?

கூற்றம் என்னைக் கொள்ளும் முன்னே,

உன்னில் கூடவா?
கொஞ்சிப் பேசும் காதல் மொழியை 

கவிதை ஆக்கவா?

விஞ்சி பெருகும் காதலுக்கோர்

விலையும் பேசவா?

வஞ்சி ஏங்கும் வாழ்விற்காக

வரம்பு மீறவா?

நெஞ்சினுள்ளே உன்னை வைத்து

“நானும்” விலக்கவா?
குழலிசையை கேட்டு வந்தேன்; 

காட்சி கிடைக்குமா?

தழலெனவே எரிக்கும் தாபம்

தானும் நீங்குமா?

அழலில் இட்ட மெழுகு போல்−என்

அன்பும் ஆகுமா?

விழல் நீராய் என் வாழ்வும்

வீழ்ந்து போகுமா?
கன்னி எந்தன் மனமறிந்து

கனிந்து வருவையா?

என் உள்ள வேட்கைக்கு நீ

விருந்தும் ஆவையா?

நின் நெஞ்சின் ஓரத்தில், என்றும்

ஈரம் தோன்றுமா?

என் இன்ப மீட்சிக்கு, அது−

வழியும் கோலுமா?
தீக்குள்ளே விரலும் வைக்க, தீண்டும்

இன்பமாம்;

தீயாக தாபம் எரிக்க−யாண்டும் துன்பமாம்;

வீணான பிரிவிதனால் வேகும் பெண்மையே…

நானாக நெருங்கி வரேன்..

ஏற்பாய் என்னையே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s