​(ஏற்க வா, என்னவனே…)

அனுப்பி வைத்த பெண்ணின் இதயம்−

அண்ணல் ஒளித்த இடமும் எதுவோ?

திருப்பி அதையும் சேர்ப்பதெப்போ?

திருப்பி கேட்கும் எண்ணம் தப்போ?
அணுஅணுவில் உன்னை வைத்தேன்;

ஆசையிலே என்னை வைத்தேன்;

தணியாத தாபமெலாம்,

தவிக்கும் நெஞ்சில் மறைத்து வைத்தேன்!
கேசவனின் காதலையே

யாசகமே கேட்டு வந்தேன்;

நேசமதை வேண்டி வேண்டி,

கூசாமல் கன்னி நின்றேன்!
அன்று தந்த வரமதுவே

நிறைவேற, நீ அருகிலையே!

இன்றிழந்த நேரமுமே 

இனி வரவும் வாய்ப்பிலையே!
கன்னக் காயம் மறைந்ததனால்,

சொன்ன வார்த்தை பொய்யாமோ?

உன்னை நினைந்து உருகும் இவளை

ஊரெலாம் அறியாப் போமோ?
ஆரத்தழுவும் உன் கைகளுக்கு

அபலை நெஞ்சம் ஏங்கிடுதே;

அரவிந்தன் அணைப்பிற்கே

அது தூதும் அனுப்பிடுதே!
கண்ணன் வந்து கைப்பிடிக்க−

கன்னி நானும் காத்திருக்கேன்;

மன்னன் மனம் கனியும் வேளை−

மங்கையுமே பாத்திருக்கேன்!
காற்றில் சேதி அனுப்பி விட்டேன்;

கண்ணா, கொஞ்சம் கேட்டுக்கோடா;

ஏற்றிவளை நீயும் உந்தன்

இன்னுயிரில் சேர்த்துக்கோடா!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s