​(35) நாச்சியார் மறுமொழி…

நான் உன் மீது, என் கண்ணா, மோகம் ஏன் கொண்டேன்?

என் அதரங்கள் வெளுத்தேங்க,  தாபம் ஏன் கொண்டேன்?

என் விழிக்கு உன்னை இலக்காக்கி, பாதை ஏன் செய்தேன்?

என் மொழி யாவும் உனைப் பேச, மற்றதும் ஏன் மறந்தேன்?
கை வளையல்கள் கழன்றோட, ஏன் நானும் களைத்தேன்?

மை நிறத்தானே, ஏன் உன் மேல்

மையலில் நான் இளைத்தேன்?

வை, உந்தன் இரு கரத்தை என் மேனி குளிர;

செய் நீயும் சீர்திருத்தம்,  என் சீவன் ஒளிர!
மலர் போன்ற என் பெண்மை உனக்காகத் தானே;

மாதவனின் மனம் மகிழ, அது விருந்தாகும் தானே;

மங்கை என் மயக்கங்கள், உன்னாலே தானே;உன்−

மார்வமே அலங்கரிக்கும் பெண் மானும் நானே!
தாங்கிட வா,  உன் கரத்தால் தளிர் மேனி எனதை;

தணித்திடவா, தாபங்கள் தாக்கும் என் மனதை;

ஈங்கிவளும் இரையாவேன் உன்

இளைமைக்கு உணவாய்;

இனி எந்நாளும் சுபயோகம் வாராதோ

இனிதாய்?
மது கொண்ட மலர் போல உனக்காக வாழ்வேன்; உன்−

மனம் போல, எனை ஆண்டு, நிலை இன்பம் சேர்ப்பாய்!

எது வந்து பிரித்தாலும், அகலேனே நானே;

அது கண்டு, அபலைக்கு அருள்வாயே நீயே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s