​(39)  நாச்சியார் மறுமொழி….

அழையாத போதும்,

அபலை வந்ததென்ன?

ஆராத என் காதல், உனை

அழைப்பதும் தானென்ன?
விழையாத உன்னில்,

வீணான என் நேசம்−

வெட்கத்தை தொலைத்து விட்டு,

வேண்டுவதும் ஈதென்ன?
நினையாத உன்னை,

நெருங்கும் இவ்வுள்ளம்,

நானும் இழந்ததென்ன?

நாணமும் இழந்ததென்ன?
அணையாத ஆசை,

அணுஅணுவிலும் வளர்ந்ததென்ன?

தணியாத தாபம்,

துளித்துளியாய் வதைத்ததென்ன?
உனக்கான இம்மேனி,

உருக்குலைந்து போனதென்ன?

எனக்கான உன் நெஞ்சம்,

எனை ஏற்க மறுத்ததென்ன?
பரந்தாமன் தாங்காத,

பேதை என் பெண்மையென்ன?

வரமதனை வஞ்சிக்கு

விரையாத உன் ஆண்மையும் தானென்ன?…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s