​(40)  நாச்சியார் மறுமொழி…

அண்ணலே அருள்வாயோ? இந்த−

அபலையை ஆதரிப்பாயோ?

இன்னலே அனுபவமோ? இந்த−

ஏழைக்கென்றும், சொல் நீயே!
மோகம் கொண்டதுவே−

மங்கை எந்தன் தவறாமோ?

மயக்கம் கொள்ள வைத்த,

மாயனுக்கு,  அதில் பங்கிலையோ?
சாபமாய் தனிமை எனை

சிதைப்பதெல்லாம் சரி தானோ?

தாபமும், துயரும் இனி, என்

தலை விதியுமே தானோ?
பிரிவின் துயரெதுவும், என்

பரந்தாமா, உனக்கிலையோ?

பாவையின் துன்பமுமே, உனை

பாதிக்கவும் செயவிலையோ?
எரிதழல் வீழ்ந்தது போல்,

விரகம் என்னை அழிக்கிறதே;

புரிந்தும், நீ இன்னும்

பக்கம் வர நினைக்கலையே!
ஒரு முறை வந்தருகே,

என் மேனி தீண்டி விடு;

சிறு உயிர் பறவாமல், 

சேர்த்தென்னை அணைத்து விடு!
போதும், அது போதும், 

பொத்தி வைப்பேன் அந்நினைவை;

ஏதும் இனி விழையேன்,

எனக்குள்ளே உனை உணர்வேன்!
வா, வா, மன்னவனே,

வஞ்சிக்கு இந்த வரம் தருவாய்;

தா, தா, வாழ்வொன்று, உன்

தயையால், இவள் நிறைவாள்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s