​(மடமாக்கினாயே மாதவா…)

இவள் மனதின் சுவர் தகர்த்து, 

இதயம் உள் நுழைந்து, 

எண்ணம் படிப்பவன் நீ;
இவள் அழகு விழி இரண்டை,

ஆயுள் பிணையாக்கி,

ஆட்டிப் படைப்பவன் நீ!
இவள் அங்கம் நிலை அழித்து,

இயற்கை குணமொழித்து,

இரசித்துச் சிரிப்பவன் நீ!
இவளை இவள் மறந்து,  

இளமை மதம் பெருக, 

இடரும் தந்தவன் நீ!
இவள் தாபம் விறகாக்கி, 

இவளை உனக்காக்கி,

இயக்கி மகிழ்பவன் நீ!
இவளை மடமாக்கி

எழுதும் கோல் தந்தால்,

ஏது செய்வாளோ?
இங்கு நீ வந்து, 

இரவல் சொல் தரவும், 

ஏடும் படுத்துவாளோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s