​(53)  நாச்சியார் மறுமொழி..

எனக்காக கண்ணனும் இங்கு வந்தான்;

என் கரத்தோடு, தன் கரம் சேர்த்து நின்றான்;
மனம் பேசும் வார்த்தையை, புரிந்து கொண்டான்;

மங்கை என்னை மார்பிலே, ஏந்திக் கொண்டான்!
காற்றோடு தழுவினான், என் மேனி;

காதோடு பேசினான், தன் காதல்;
கண்ணாலே கவர்ந்தானே, என் உள்ளம்;

கண்ணன் பின் சென்றதே, பெண் நெஞ்சம்!
இரவிலே, நிலவிலே, நாணி நின்றதேன்?

இதயமே திறந்திட, தயங்கி நின்றதேன்?
உறவெல்லாம் அவனாக, ஓடி வந்ததேன்?

உருகியே, என்னை அவன் வாரிக் கொண்டதேன்?
மிச்சமே இல்லாமல் தன் அன்பை,

மொத்தமாய், என்னிடம் தரவும் வந்ததேன்?
அச்சமே இல்லாமல் கொள்ளலாகுமோ?−இனி

அண்ணலும், “என்னவன்” என்பதாகுமோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s