​(தாயே, தயை புரிவாயே…)

அலைமகளாய் அவதரித்து, 

அச்சுதனை,  நீ சேர்ந்தாய்;

குலமகளாய், அவன் மார்பில், 

குடிபுகுந்தே, நிறை சேர்த்தாய்!
நிலையில்லா செல்வமதால், 

எம்மை ஏனோ, நீ ஈர்த்தாய்!

வலையில் வீழ்ந்த எம்மையுமே, 

வேடிக்கை ஏன் நீ பார்த்தாய்?
அவரவர் தம் மக்களுமே, 

அழுதழுதே இருப்பதெல்லாம், 

அன்னையவள் பொறுப்பாளோ?

அவள் நெஞ்சே சகிப்பாளோ?
முந்தானை உனதாலே, எம்

முகம் நீ துடைத்து விட்டு,

எந்தாயே, ஏது வேணும்−

என்றாலே, ஆகாதோ?
தன் தனயர் துயரம் கண்டு,

தாயவளும் துடிப்பாளே;

உன் மகவிற்கு மனமிரங்க,

உள்ளம் உனக்குருகாதோ?
கண்காட்டி பரிந்து விட்டால், 

காரியங்கள் செய்திடவே, உன்−

கணவன் காத்திருக்க,

கவலை யாமும் படலாமோ?
அச்சுதன் பத்தினியே,

அபலைகளின் அருள் நிதியே,

இச்சகத்தில் உனை அன்றி,

எமக்கேது ஒரு கதியே?
தயை புரிவாய், தாயாக,

தாமோதரன் பத்தினியே;

இயைந்தெமக்கு இதம் தருவாய்−

எம் தாயே, குண நிதியே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s