(55) நாச்சியார் மறுமொழி….

கண்ணன் என்னை அணைக்கும் போது, உறங்க முடியுமா?

கன்னி மனமும் விழித்திருக்க,

கனவு தோன்றுமா?
மன்னன் அவனின் மடி சாய்ந்தால், மாலை நீளுமே;

என்னவனும், எனை ஆள, ஏக்கம் மாளுமே!
காமனுக்கு விடை சொல்ல, கண்ணன் வந்தானே;

காத்திருக்க வைக்காமல், என்னில் கலந்தானே;
தாமதமே செய்யாமல், தாபம் தீர்த்தானே;

தாமரைக் கரங்களால், எனைத் தாங்கிப் பிடித்தானே!
மேகமாய், தன் அன்பை, என்னில் பொழிந்தானே;

மாதவமே செய்தேனோ? மயங்கி நின்றேனே!
தாகமெல்லாம் தீர, என்னைத் தன்னில் கொண்டானே!

தேகம் அது தளர்ந்தாலும், நெஞ்சம் சிலிர்த்ததே!
“போதும்” என்று உள்ளம் சொல்ல, ஏன் மறுத்ததோ?

“வேண்டும், வேண்டும்” என்று பெண்மை, ஏன் விழைந்ததோ?
யாதும் அவனாய், விழிகளிலே, ஏன் தெரிந்ததோ?

யாதவனில் கரைந்திடவே, மனம் ஏன் விரைந்ததோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s