(56)  நாச்சியார் மறுமொழி…

கண்ணன் எந்தன் அருகில் வந்து காதல் சொல்ல−

பெண்ணின் உள்ளம் கரைந்தது அங்கே மெல்ல மெல்ல;

மன்னன் என்னை மயங்கச் செய்ய, விழி அம்பும் எய்ய−

மங்கை தானே இலக்குமாகி, சரிந்தாள் பைய!
தென்றல் வந்து தீண்டும் சுகமாய் தழுவியதென்ன?

மன்றம் வந்த மஞ்சம் போல், மடி தந்ததுமென்ன?

இன்றே என்னை மிச்சம் இன்றி தின்றதும் என்ன?

வென்றே உள்ளம், வஞ்சியை தனக்காய் கொண்டதுமென்ன?
ஆரும் என்னை பார்த்திடும் முன்னம், ஆண்டதுமென்ன?

பேரும் மறந்து பேதை போல நான் நின்றதுமென்ன?

ஊரும், உறவும், என்னை பழிக்க காரணமென்ன?

நேரும் நிகழ்வுகள், நங்கைக்குச் சொல்லும் சேதியுமென்ன?
எண்ணம் அவன் மேல், ஏழை நெஞ்நில் படர்ந்ததுமென்ன?

வண்ண வண்ணக் கனவுகள், பெண்ணில் தொடர்ந்ததுமென்ன?

திண்ணம் எந்தன் காதல் என்று, தேவன் சொன்னதுமென்ன?

கண்ணன் உள்ளே, கன்னியும் அங்கே கரைந்ததுமென்ன?
ஒன்றும், ஒன்றும்,  சேர்ந்த பின்னே, ஒன்றானதுமென்ன?

ஒன்றிய பின்னே, இன்பம்

இருவரை உண்டதுமென்ன?

“ஒன்றை”உணர்த்தும் வார்த்தை, நெஞ்சில் நின்றதுமென்ன?

உவமை சொல்லிட, ஒன்றுமின்றி போனதுமென்ன??…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s