​(குழல் பெரிதாமோ?…..)

உன் அருகே நானிருந்தால்,

குழல் என்னைத் தேடுவதேன்?

என் அருகே நீ இருந்தால், 

குழலினிமை கூடுவதேன்?
கொஞ்சிப் பேசும் காதல் மொழி,

காற்றினிலே, கலப்பதுமேன்?

காற்றினிலே கலப்பதையே,

குழல் வாங்கி பேசுவதேன்?
வஞ்சி எந்தன் சிணுங்கல் எல்லாம்,

வரமாக வாங்கிக் கொண்டு,

கொஞ்சும் இசை வளமாக,

குழல் வழியே வழிவதுமேன்?
அருகிருக்கும் உரிமையினால், 

அத்து மீற, தோன்றிடுமோ?

ஆயன் கரம் அமர்ந்ததனால்,

அகங்காரம் வந்திடுமோ?
ஆராரோ கேட்டிருக்க, 

அகம் திறக்கக் கூடிடுமோ?

அபலை இவள் என்பதனால்,

அலட்சியமும் ஆயிடுமோ?
இருவருள்ளே யார் வேணும்

என்னும் ஒரு முடிவை எடு;

இனியும், நானும், சகியேனே;

எனக்கான இடமும் கொடு!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s