​(பானையாகவோ, பரந்தாமா?….)

(படம் உபயம்:−திரு.ராஜகோபால் ஶ்ரீனிவாஸன் அவர்கள்…)
பார்த்தவுடன் வெண்ணை பானை,

பொங்கி, பொங்கி வருகுதே;

யார் தவறோ தெரியவில்லை, 

ஏன் இது போல் ஆகுதோ?
தீர்த்தன் தந்த தரிசனத்தால்,

தனை மறந்து போனதோ?

மோர், தயிறும் உள்ள இடமும்,

முணுமுணுத்து  சொன்னதோ?
தீண்டும் இன்பம் தானும் பெற, 

தவம் ஏதும் செய்ததோ?

நீண்ட நாளாய் விரதமிருந்து, 

நேர்த்திக் கடன் தீர்த்ததோ?
உண்ட பின்னே, உள் வைத்து,

ஊர் கண்ணை மறைத்ததோ?

தொண்டு செய்து தாசனாக

தன்னை உயர்த்திக் கொண்டதோ?
சேவை கண்டு, சோதை பிள்ளை−

சேர்த்தணைத்துக் கொண்டதோ?

தேவை தீர்க்கும் தெய்வமாகி−

தான் வரமும் ஈந்ததோ?
பாவையும், ஒரு பானையாகி,

பரமன் வீடு செல்லவா?

பாலும், தயிரும் என்னில் ஏந்தி,

பார்வை படவே நிற்கவா?
பானையான பின்னேனும்,

பாக்கியம் தான் கிடைக்குமா?

பரந்தாமன் திருக்கரத்தால்,

பிறவிப்பேறும் நிலைக்குமா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s