​( பரிவாயா, பரந்தாமா?…)

இருளில் தவிக்கும் யாம் உன்னை−

ஒரு ஒளியின் நிலையாய் உணரவில்லை;

மருளும், மயர்வும் மனத்திருந்து−

மாயோன் உனை, முன் நிறுத்தவில்லை!
கருணைக் கொண்டெமை தேற்றிடவோ, எம்−

கலித்தொகையோ, உனை,  விடவுமில்லை;

அருளை நினைத்தே அழுதிடவோ, எம்

ஆசான் அனுக்ரஹம் கிடைக்கவில்லை! 
கருவறை இருளும், புறவுலகிருளும்,

கற்கண்டு சுவையாய் பிடித்திருக்க−

பெரும் பதம் உளதென மறந்தொழிந்து,

போயும் வந்தும் இங்கமையும்−
கரும வினையின் கன்றுகளாம்,

எமக்கு−

ஒரு கரம் அபயமென அளித்து,

இரு கழல் விடியல் என விளக்கி, நீ−

தரும் சுகம் பெறு நாள் என்று கொலோ?

யாம்−

அரும் பேறடைவதும் என்று கொலோ?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s