​(65) நாச்சியார் மறுமொழி…

தனித்தே இருந்தேன், தடுமாற்றம் இல்லை, தவிப்பும் இல்லை, தாபங்கள் இல்லை;

இனிதாய் வந்தது, ஒரு வேங்குழல் ஒலியே−

இதயமும் தொலைந்தது, இது என்ன கலியே?
மயக்கம் தந்ததும் யாரெனத் தெளியேன்;

மங்கையுள் மாற்றங்கள் ஏனென அறியேன்;

மலரில், வண்டு உறைவது போன்று−என்

மனதுள் வந்தே, அமர்ந்ததும் யாரோ?
குயிலின் குரலும், கசந்ததுமென்ன?

காரிருள் வேளை, இனித்ததுமென்ன?

துயில மறந்த கண் இணைப் போன்று−

தொடர்ந்த நினைவுகள், வாட்டியதென்ன?
வீசும் காற்றும், மேனி எரித்தது என்ன?

வாசம் தரும் மலர், நான் வெறுத்ததுமென்ன?

பேசும் மொழியில், தயக்கங்கள் என்ன?

பேதையின் நிலைமையில், பரிதவிப்பென்ன?
கேள்விக் கணைகள் சூழ்ந்ததுமென்ன?

கேட்பவர் குரல், செவி வீழாததென்ன?

வேள்வி ஆகுதியாய், எனைத் தந்ததுமென்ன?

வேதனைத் தீயில், நெஞ்சு வெந்ததுமென்ன?
காதலின் வலியில், நான் துவண்டதுமென்ன?

காணாது அவனை, கன்னி தவித்ததுமென்ன?

ஆதலினால், சொல்வீர், ஈதெல்லாம் என்ன?

அபலையின் வழக்கில், முடிவு தான் என்ன?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s