(வாராதோ, வசந்தமே?…)

தொட்டுத் தந்த பானையோ, உந்தன்

தலையிலே;

இட்டுத் தந்த இன்பமோ, உந்தன் இதழிலே;

கட்டுப்பட்டு இருப்பதோ, கண்ணன் மனதிலே; என்−

பட்டுப் பொன் மேனியளே, பரமன் உன்னிலே!
சிறகடிக்கும் விழிகளால்,

கிறங்க அடிக்கிறாய்; உன்−

சிரிக்கும் அந்த அதரத்தால், உயிர்−

உரசி பார்க்கிறாய்;

சின்ன இடைகள் அசைந்திட, என்

சித்தம் பறிக்கிறாய்;

செயலிழந்து நிற்கும் வண்ணம், என்னை

என்ன செய்கிறாய்?
பெண்மையின் அழகெல்லாம்,

பேணி வளர்க்கிறாய்; என்−

மென்மனது படும் பாட்டை, 

நினைக்க மறுக்கிறாய்;

என்னாவேன்? என் செய்வேன்?

அந்தோ பாவம் நான்!

உன்னவனின், உயிர் தரிக்க,

உன்னைத் தருவாயே!
உள்ளூறும் என் காதல்,

உன்னைச் சேருமோ?

உதட்டசைவால், உன் இசைவும்,

என்னைச் சேருமோ?

உறவிதனின் உறுதியுமே,

உன்னை ஈர்க்குமோ?

உள்ளம் இரண்டும் இயைந்து,

இனியும், இன்பம் சேர்க்குமோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s