​(எடுக்க வேணுமே ஒரு அவதாரம்….)

பத்து அவதாரமும், போதலையே பரந்தாமா,

மொத்த அரக்கர் கூட்டமும், முழுதும் மறையலேயே, முகுந்தா!

எத்தனையோ இன்னல்கள் இங்கு பலராலே அனுபவிக்க,

அத்தன் நீ வந்தெமக்கு, அபயம் தருவது எந்நாளோ?
உடைமையெல்லாம் அபகரிக்கும் கூட்டம் இங்கு பல உண்டு;

உரிமையெல்லாம் நிராகரிக்கும் கூட்டமுமே பல உண்டு;

கடமையை செய்யொணாது தடுக்கும் வீணர் இங்குண்டு;

கண்ணீரை பெருக வைத்து, களிக்கும் கயவரும் இங்குண்டு;
இரணியனாய், இறை இல்லை என

இயம்பும் கூட்டம் இங்குண்டு;

இறுமாப்பின் சிகரங்களாய்,

கொக்கரிக்கும் கூட்டம் உண்டு;

இராவணன்கள் எம்மிடையே,

இன்றுமே, இங்குண்டு;

இரக்கமில்லா துரியன்களோ,

ஏராளமாய் இங்குண்டு!
அன்றோடு முடியவில்லை, அவுணர்களின் அட்டகாசம்;

இன்றுமது தொடர்கிறதே, இதயமதும் துவள்கிறதே!

என்று நீ மீண்டும் வருவாயென, ஏங்குது இங்கே சிறு கூட்டம்;

எடுத்திடு மறு அவதாரம், இல்லையாக்கு எம் மனவாட்டம்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s