​(என்னவளே, இனியவளே..)

கரம் தாங்கும் கலயத்தால்,

கன்னி, உனக்கு வருத்தமா?

காணாத பெருஞ்சுமையால்,

குழையும், இடைக்கு வருத்தமா?
சிரம் ஏந்தும் கடம் தாங்கி, 

சிரமம் கொஞ்சம் குறைத்திடவா?

வரமாக வளையும், இந்த, 

இடை தாங்கி, நிறம் பெறவா?
குழலில்லா கரமதினால்,

குழலி உன்னை அணைத்திடவா?

நிழலாக தொடர்ந்து வந்து,

நங்கை மனம் குளிர்த்திடவா?
நிரந்தரமாய், உன் துணையும், 

நானன்றோ, பைங்கிளியே!

நின்னைச் சேர்ந்த பின் தானே,

நானடைவேன், ஒரு நிறையே?
சொல் முத்தும் உதிர்த்து, உந்தன்−

சம்மதம் நீ தந்திடுவாய்;

சொந்தம் எனக்கு நீயேயென்று,

சீவனுள்ளே கலந்திடுவாய்!
மானே, என் மனக்கிளியே,

மாதவனும், உனக்காவேன்;

மயக்கமென்ன, கலக்கமென்ன? இவன்,

மார்வ மடந்தை நீ தானே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s