​(என்னை என்ன செய்தாய்?…)

வெண்ணை திருட வந்தவனோ, இவன்−

என்னைத் திருட வந்தவனோ?

எண்ணமெல்லாம் இவனைச் சுற்ற−

என்ன மாயம் செய்தவனோ?
அடிக்க வந்த கரமும், இங்கு−

அணைக்க, வேண்டி நின்றதென்ன?

பிடித்து அவனை இழுத்து  வந்து,

பிடிக்குள் அடைக்க நினைத்ததென்ன?
கன்னம் சிவக்க கொடுக்க நினைத்து,

கன்னம் இனிக்க கேட்டதென்ன?

இன்னம் இன்னம் வெண்ணை தரவே

இந்த  இதயம் துடித்ததென்ன?
கையும் களவுமாய் பிடித்தவனை,

கட்டிப் போட நினைத்ததென்ன?

மெய்யும் உருக, மனமும் உருக,

என்னை அவன் கட்டியதென்ன?
வெண்ணை மட்டும் உருகாமல்,

அவன் கரத்தில் அமர்ந்ததென்ன?

என்னை மட்டும் உருக விட்டு, அவன்−

இளக்காரமாய் பார்த்ததென்ன?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s