​(வருவாயே, வைகுந்தன் துணையே…)

 வர வேண்டும், வர வேண்டும் தாயே−எமக்கும்

இன்பம் தர வேண்டும், தர வேண்டும் நீயே!
தாயாகி எம்மைத் தாங்கிட வருவாயோ?

தமியருக்குன் அருளை, தடையின்றித் தருவாயோ?

நோயாய் வதைக்கும் வறுமைகள் நீ அகற்றி, 

நேயமாய், நின்னருளை, பொழிவதும் எந்நாளோ?
மங்கலங்கள் பெருக்கியே, 

எமதில்லம் நிறைப்பாயோ?

மற்றதும் அல்லல்கள்

முடியவே, கரைப்பாயோ?

மனங்கள் மகிழ்ந்திடவே, எம்−

மனையில், திளைப்பாயோ?

மாலவன் பத்தினியே,

எம்மிடம் நிலைப்பாயோ?
அழகு திருக்கண்ணால் 

அபயம் அளிப்பாயோ?

அஞ்சேல் என்றொரு சொல்,

அன்னையும் உதிர்ப்பாயோ?

நிழலென தொடரும் துன்பம், 

நீ வந்து, அழிப்பாயோ?

நின்னைச் சரணடைந்தோம்;

எம்மையும் அணைப்பாயோ?;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s