(77)  நாச்சியார் மறுமொழி..

(இன்றிலிருந்து ஊடல் கொண்டிருக்கும் ராதையின் பின்னே கண்ணன் செல்கின்றான்…)

கண்ணின் மணியே, கோபம் ஏனடி?−

எனக்கோ புரியலையே…உன்−

கண்ணில் வழியும் நீரின்

காரணம், கண்ணன் அறியலையே….
அழகிய வதனம், அனலை பொழிய−

அவசியம் என்னடியோ?

பழகிய நாட்களை, பாவையும் மறந்த−

பாவமும் ஏனடியோ?
உன் இரு விழியால், என்னை விரட்டினால்,

என் மனம் தாங்கலையே;

என் இரு கரமும், அணைக்கத் துடிக்குதே, 

நான் உனை நீங்கலையே!
என் விழி வழியும் காதலும் கூட, 

உனக்குப் புரியலையே;

என் நான் செய்தால், எனை நீ ஏற்பாய், 

எனக்கது தெரியலையே!
தேடியே வந்தேன், தேவியே உன்னை,

தேவையும் அறியாயோ?

நாடியே வந்த நந்த குமாரனின்

நெஞ்சமும் புரியாதோ?
எத்தனை ஆசைகள் என்னைத் துரத்த,

உன்னிடம் வந்தேனடி;

அத்தனையும் நீ அறியாதிருந்தால்,

ஆரிடம் சொல்வேனடி?
எந்தன் ஜீவனை, உன்னில் ஒளித்தேன்−

உனக்கது தெரியுமேடி;

உந்தன் காதலில், உயிருமே வளர்த்தேன்−

உண்மையை மறந்தாயேடி!
சொந்தமும், பந்தமும் நீயே என்றேன்−

சோதிக்கத் துணிந்தாயேடி;

சொர்க்கம் எனக்குன் காலடி தானே−

சேர்த்துக் கொள், பணிவேனடி!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s