(உன்னோடு தான் என் உறவு…)

ஒற்றைக் குழல்,

உதட்டின் ரசம்..

இன்பம் யாருக்கு தானோ?

காதல் என்னும் மேடை தனில்,

காணும் சுகம் தேனோ?
யார் கொடுப்பது,

யார் எடுப்பது?

மயக்கம் தெளிவது யாரோ?

பார்வையோடு, பார்வை சேர,

பருவம் அமர்ந்ததும் தேரோ? 
முத்தம் தந்து மோகம் தீர்க்க

முகுந்தன் வந்தானென்று−

பித்தம் கொண்ட பெண்மை ஒன்று,

பின்னால், செல்வதுமென்ன?
மொத்தம் தந்து மனதை சொல்ல,

மன்னன் எண்ணிய வேளை,

ஒத்தைக் காலின் விரலில் ஒன்று,

பெண்மை பேசுவதென்ன?
சித்தம் கரைக்கும் சிந்தனை எல்லாம்,

சொல்லில் அடங்குமோ?

இத்தனை தான் இவர் இன்பம் என்று−

எழுத்தும், அடக்குமோ? 
அதரம் வரையும் ஆனந்தத்தாலே, 

அரை விழி மூடுவதென்ன? 

ஆரத்தழுவிட வேளைப்பார்த்து,

அனைத்தும் மறந்ததுமென்ன?
காலம் கனியும் என்றே எண்ணி, 

காத்திருக்கக் கூடுமோ?

கோலம் கலையும் என்பதும் உணர்ந்து,

கரையைக் காண முயலுமோ?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s