​(உன்னைத் தருவாயா?…)

கண்ணா, உந்தன் காதலினாலே,

கன்னியும் சுகமினி காண்பேனா?

மன்னன் உந்தன் உறவதனாலே,

மங்கையும் மகிழ்வில் மலர்வேனா?
அதரம் அளிக்கும் விருந்து அதுவும்,  இந்த−

அபலை, வாழ்வில் பெறுவேனா?

இதயம் ஏங்கும் இன்பம் எல்லாம்,

இனியவன் உன்னால், அடைவேனா?

 

குழலை விடுத்து, உந்தன் கரமும், 

குழலியை கொஞ்சம் தீண்டிடுமா?

தழலாம் இந்த தாபத்தீயை,

தலைவனின் ஸ்பரிஸம் தீர்த்திடுமா?
ஆவியுள் கலந்து, அகமதை ஆள,

ஆயன் நீயும் வருவாயா?

அன்பின் ஆழம் யானும் அறிய,

அணைத்தே ஆறுதல் தருவாயா?
என்னை உனக்காய் ஏற்று நீயும், 

ஏழைக்கு அருளும் செய்வாயா?

உன்னில் என்னை இட்டு நீயும்,

உவந்தென் வாழ்வை நெய்வாயா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s