​(உருகுதே மனம்…)

மூடிய கண்கள் மூடியதாய், 

மூச்சு மட்டும் மெல்லியதாய்,

உயிருள்ள சிலையொன்றழகியதாய்,

உருகி, அருகில் அமர்ந்திருக்க,
இமைகளின் சிறையில், இரு விழி இருக்க,

எதையோ எண்ணி, அவ்விதழ் தவிக்க,

ஈதென்று அறியா, ஓர் உணர்வுந்த,

இதயம் பேசுவதும், இன்னிசையோ?
தரணியும் மயங்கலாம்;

தையலும் மயங்கலாம்;

தானும் மயங்குவது எதனாலோ? இந்த

தடுமாற்றமும், இங்கு எவராலோ?
தாபத்தின் தாக்கம் இது தானோ?

தனிமையின் முகவரி இது தானோ?

தாளாத உணர்வுகள் தடை மீறிடுதோ?

தவிப்பின் அலைகளை கொணர்ந்திடுதோ?
இசையால், புவியும் அசைந்திடுமே;

இவளின் நெஞ்சமே அசையாதோ?

இரு கரத்தால் அவன் அணைத்தாலே,

இதயமும் நழுவியே வீழாதோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s