​(ராதா மாதவம்…)

மலரும் மணமுமாய் 

அமைந்தவரோ? இவர்−

மதியும் ஒளியுமாய்

இயைந்தவரோ?
புலரும் விடியல் 

வேளையதின்

பரிதியின் கீற்றாய் 

புவி வந்தவரோ? 
இவள் அடி பற்றிட,

அவன் மகிழ்வான்;

அவன் சரண் புகுந்திட,

இவள் நெகிழ்வாள்! 
இவனை வேண்டிட, 

அவள் அருள்வாள்;

அவளைக் கேட்டிட,

இவன் தருவான்!
உன் அடியர் எல்லாம்,

என் அன்பர் என்பாள்!

தன் சேயென, அவர்க்கே,

தயை புரிவாள்!
அவள் கழல் நாடும் 

அன்பருக்கே,

இவன் பரிந்தே, நல்ல

இதம் அளிப்பான்!
இருவரின் சரணம் 

பற்றிடவே,

இனி இல்லையென

மாளும் இருவினையே!
வரும் துயரேது நம் 

வாழ்வினிலே?

வளம் சேர்த்திடும் 

அவர்தம் கழலிணையே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s